Established

Nov 2019
  • 303/1 ซอยนวธานี 3 Khlong Kum Bung Kum Bangkok,
    Thailand 10240

LING CO.,LTD

Bangkok, Thailand

Ling – Data Platform เพื่อการเกษตรดิจิทัล เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการเชื่อมโยงกลุ่มคนในภาคเกษตร สำหรับวางแผน และทำงานร่วมกันบนข้อมูลแผนที่ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ทำให้ผู้ใช้งานสามารถประสานงานร่วมกันได้อย่างง่าย ระบบ Ling ประกอบไปด้วย 2 ส่วน อันได้แก่ระบบ Ling-Agri.Cloud ซึ่งเป็นระบบ Cloud สำหรับจัดการข้อมูลแผนที่ และ Ling Mobile App ซึ่งเป็นโมบายแอพสำหรับวางแผน และทำงานร่วมกันโดยมีข้อมูลแผนที่เป็นพื้นฐาน Ling ประกอบไปด้วยชุดเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่ และระบบในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ต้องการได้

LING CO.,LTD

Address 303/1 ซอยนวธานี 3 Khlong Kum Bung Kum
Bangkok, Thailand
10240

Directions Directions

View larger map View larger map